مرکز تخصصی ساخت قطعات صنعتی به روش مهندسی معکوس

تجهیزات کارگاهی

تراش CNC طول mm1000 و قطر كارگير mm300
دو دستگاه
تراش Manual تبریز - طول تا mm1500 و قطر mm 500
یک دستگاه
تراش Manual - طول mm 3000و قطر mm 700
یک دستگاه
فرز اونیورسال به ابعاد طول mm 800 عرض mm 400 .وارتفاع mm 400
يك دستگاه
فرز HECKERT اونیورسال به ابعاد طول mm 1200,عرض mm 500.و ارتفاع mm 600
یک دستگاه
دستگاه جوش رکتیفایر
دو دستگاه

workshop(2)

توضیح کوتاهی در مورد تجهیزات کارگاهی به همراه عکس در اینجا قرار می گیرد

workshop(1)

توضیح کوتاهی در مورد تجهیزات کارگاهی به همراه عکس در اینجا قرار می گیرد

workshop(3)

توضیح کوتاهی در مورد تجهیزات کارگاهی به همراه عکس در اینجا قرار می گیرد

workshop(4)

توضیح کوتاهی در مورد تجهیزات کارگاهی به همراه عکس در اینجا قرار می گیرد

workshop(5)

JoomShaper